mała architektura

PŁYTKI CHODNIKOWE

Płyt­ka chod­ni­ko­wa pro­du­ko­wa­na jest w dwóch ro­dza­jach: be­to­nu płu­ka­ne­go na ba­zie gry­sów i żwi­rów (mar­mur, gra­nit, ba­zalt) i be­to­nu tło­czo­ne­go. Płyt­kę ce­chu­je trwa­łość fak­tu­ry, jest an­ty­po­śli­zgo­wa, mro­zo­od­por­na oraz od­por­na na ście­ra­nie. Płyt­ki efek­tow­nie har­mo­ni­zu­ją z oto­cze­niem, a wzglę­dy wi­zu­al­ne idą w pa­rze z so­lid­nym wy­ko­na­niem i no­wo­cze­sną tech­no­lo­gią.

Płyt­kę ce­chu­je trwa­łość fak­tu­ry, jest an­ty­po­śli­zgo­wa, mro­zo­od­por­na, oraz od­por­na na ście­ra­nie. Płyt­ki efek­tow­nie har­mo­ni­zu­ją z oto­cze­niem, a wzglę­dy wi­zu­al­ne idą w pa­rze z so­lid­nym wy­ko­na­niem i no­wo­cze­sną tech­no­lo­gią. Pro­po­nu­je­my Pań­stwu płyt­kę tło­czo­ną w czte­rech ko­lo­rach: sza­ry, żół­ty, czar­ny i czer­wo­ny oraz  dwóch wzo­rach ozna­czo­nych sym­bo­la­mi: T4 i T4R.

Płytka chodnikowa płukana
Płytka chodnikowa produkowana jest w technologii betonu płukanego na bazie grysów i żwirów (marmur, granit, bazalt). Płytkę cechuje trwałość faktury, jest antypoślizgowa, mrozoodporna oraz odporna na ścieranie. Płytki efektownie harmonizują z otoczeniem, a względy wizualne idą w parze z solidnym wykonaniem i nowoczesną technologią.
symbol produktu: 8111P
wymiary: 40x40x5 cm
waga: 18 kg/ szt.
 

plytki_chodnikowe_p_6

frakcja gruba K - cena brutto: 19,00zł
frakcja drobna M - cena brutto: 20,00zł
frakcja drobna U - cena brutto: 23,00zł
na spodzie strony wykaz dostępnych frakcji

 

Płytka chodnikowa tłoczona betonowa T4
Płytkę cechuje antypoślizgowość, mrozoodporność, oraz odporność na ścieranie. Proponujemy Państwu płytkę tłoczoną w czterech kolorach: szary, żółty, czarny i czerwony oraz dwóch wzorach oznaczonych symbolami: T4 (wzór z wytłoczoną kostką) i T4R - wzór, z którego możliwe jest ułożenie ciekawych wizualnie kół.
symbol produktu: 8121T4
wymiary: 40x40x5 cm
waga: 18 kg/ szt.
 

plytki_chodnikowe_t_4

beton architektoniczny tłoczony
szary - cena brutto: 13,00zł

czarny - cena brutto: 14,00zł
czerwony - cena brutto: 14,00zł
żółty
-
cena brutto: 14,00zł
ji

 

Płytka chodnikowa tłoczona betonowa T4R
Płytkę cechuje antypoślizgowość, mrozoodporność, oraz odporność na ścieranie. Proponujemy Państwu płytkę tłoczoną w czterech kolorach: szary, żółty, czarny i czerwony oraz dwóch wzorach oznaczonych symbolami: T4 (wzór z wytłoczoną kostką) i T4R - wzór, z którego możliwe jest ułożenie ciekawych wizualnie kół.
symbol produktu: 8121T4R
wymiary: 40x40x5 cm
waga: 18 kg/ szt.
 

plytki_tloczone_t4r

beton architektoniczny tłoczony
szary - cena brutto: 13,00zł

czarny - cena brutto: 14,00zł
czerwony - cena brutto: 14,00zł
żółty
-
cena brutto: 14,00zł